Zasady Zleceń Usług

(dotyczy usług fotograficznych przy użyciu drukarki do zdjęć natychmiastowych FUJIFILM INSTAX SHARE, tworzenia kompozycji kwiatowych tj. bukietów, wiązanek itd., sprzedaży asortymentu stacjonarnego, tj. roślin, donic, świec, kartek okolicznościowych itd., dostawy, zwanych dalej Usługami) realizowanych przez Gabrielę Dyrcz działającą pod firmą Kwiatobranie, z siedzibą Krakowie, 30-011 Kraków, ul. Wrocławska 28/2, adres mailowy kontakt@kwiatobraniepl, telefon 507 850 877, posiadająca numer NIP: 6772443924. (dalej jako Kwiatobranie).
Dokument obowiązujący od 14 maja 2022 roku, jest dostępny na stronie internetowej
www.kwiatobranie.pl oraz w siedzibie Kwiatobrania. 

1.
Niniejszy dokument: zasady zleceń usług (dalej ZZ), określa podstawowe zasady i warunki świadczenia Usług na rzecz Klienta ( zlecającego Usługę ) za pośrednictwem strony internetowej
www.kwiatobranie.pl, mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Whatsapp) prowadzonych przez Kwiatobranie, za pośrednictwem maila, telefonu, smsa oraz w siedzibie Kwiatobrania. 

2.

Świadczenie usług fotograficznych (dalej jako Usługi) polega na wykonywaniu przez Kwiatobranie odbitek fotografii przy użyciu drukarki FUJIFILM INSTAX SHARE przekazanych przez Klienta  w formie „fotografii natychmiastowej” i następuje na podstawie zlecenia, które Klient przesyła wraz z fotografią za pośrednictwem  maila lub smsa. Kwiatobranie ma prawo odmówić realizacji Usługi dostawy w przypadku gdy zdjęcie będzie naruszało obowiązujący porządek prawny, będzie obsceniczne.

3. 

Świadczenie usług tworzenia kompozycji kwiatowych tj. bukietów, wiązanek itd., sprzedaży asortymentu stacjonarnego, tj. roślin, donic, świec, kartek okolicznościowych itd., dostawy
(dalej jako Usługi) następuje na podstawie zlecenia, które Klient przekazuje za pośrednictwem  maila lub smsa lub ustnie w siedzibie Kwiatobrania.

4.

Przed złożeniem każdego zlecenia Klientowi zapewnia się możliwość nieodpłatnego zapoznania z treścią ZZ oraz pobrania treści ZZ w sposób zapewniający Klientowi możliwość przechowywania treści ZZ, odtwarzania treści ZZ w niezmienionej postaci oraz dostępu do treści ZZ w przyszłości. Potwierdzenie zapłaty za Usługę stanowi   potwierdzenie przez Klienta, że zapoznał się z treścią ZZ, jest ona dla niego zrozumiała, akceptuje ją w całości i zobowiązuje się do jej przestrzegania i wypełnienia obowiązków, o których mowa w ZZ. 

5. 

Kwiatobranie wskazuje, że treść ZZ jest dostępna dla Klienta (do zapoznania się oraz pobrania) na stronie internetowej www.kwiatobranie.pl oraz wywieszona w widocznym miejscu
w siedzibie Kwiatobrania. 

6. 

Przesłanie zlecenia przez Klienta do Kwiatobrania lub złożenie zlecenia w siedzibie Kwiatobrania   jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem a Kwiatobraniem umowy jednorazowego zlecenia na wykonanie określonej przez Klienta Usługi zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie internetowej www.kwiatobranie.pl lub w mediach społecznościowych Kwiatobrania (Facebook, Instragram). 

7.  

Kwiatobranie  w zakresie związanym z przestrzeganiem praw autorskich do materiałów przekazanych w celu realizacji Usługi  pozostaje zdane wyłącznie na oświadczenie Klienta, że jest on twórcą tego materiału i przysługują mu majątkowe oraz osobiste prawa autorskie do materiału jako utworu bądź na oświadczeniu Klienta, że nie jest on twórcą materiału, ale posiada licencję ( w niezbędnym do realizacji zlecenia zakresie)  do materiału, jako utworu oraz zgodę twórcy materiału na jego anonimowe rozpowszechnianie, że  posiada zgodę osób trzecich, których wizerunek został  uwidoczniony na zdjęciu ( w niezbędnym do realizacji zlecenia zakresie) oraz, że Klient nie narusza żadnych autorskich praw osobistych twórcy materiału do tego utworu, dóbr osobistych osób, których wizerunek  został umieszczony na zdjęciu. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie materiałami przekazanymi w celu realizacji zlecenia praw osób trzecich, ich dóbr osobistych lub majątkowych lub osobistych praw autorskich osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko Kwiatobraniu z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia jej praw materiałami przekazanymi przez Klienta w celu realizacji zlecenia, Klient zobowiązuje się zwolnić Kwiatobranie z wszelkich zobowiązań z tego tytułu lub pokryć wszelkie straty lub wydatki, jakie z tego tytułu poniesie Kwiatobranie. Kwiatobranie nie jest też zobligowane do weryfikowania informacji źródłowych pliku i identyfikowania osób, których dane są umieszczone w informacjach źródłowych pliku (w celu badania autorstwa pliku). Również w tym zakresie odpowiedzialność spoczywa na Kliencie.  

8.

Przed zawarciem umowy, dokonując płatności za Usługę, Klient potwierdza wypełnienie przez Kwiatobranie obowiązku informacyjnego w zakresie poinformowania Klienta, że Kwiatobranie będzie zbierać i przetwarzać dane osobowe Klienta w celach koniecznych dla realizacji zawartej z Klientem umowy i świadczenia zamówionej przez Klienta Usługi. Jednocześnie poświadcza, że gwarantuje, że wypełni w imieniu Kwiatobrania obowiązek informacyjny w zakresie poinformowania innych osób ( Obdarowanych lub których wizerunek został uwidoczniony na zdjęciu),  że Kwiatobranie będzie zbierać i przetwarzać dane osobowe tych osób w celach koniecznych dla realizacji zawartej z Klientem umowy i świadczenia zamówionej przez Klienta Usługi.

klauzula informacyjna – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  zwanego dalej RODO – informuje się, że: 

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabriela Dyrcz Kwiatobranie
z siedzibą w Krakowie, ul. Wrocławska  28/2,  30-011 Kraków, NIP 6772443924.

Kontakt z Administratorem danych: przez email: kontakt@kwiatobranie.pl, telefonicznie 507850877 

II. Cele przetwarzania danych i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dla celów związanych z zawarciem umowy i realizacją Usługi której przedmiotem jest tworzenie kompozycji kwiatowej lub sprzedaż asortymentu Kwiatobrania (tj. roślin, donic, świec, kartek okolicznościowych itp.) lub usługa fotograficzna lub dostawa kompozycji kwiatowych lub asortymentu Kwiatobrania lub fotografii oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dla celów związanych z obsługą finansowo – księgową, w celach podatkowych.

III Kategorie przetwarzanych danych osobowych 

*imię i nazwisko

*adres zamieszkania 

*dane kontaktowe: numer telefonu, e mail

*numer rachunku bankowego

IV. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych dla celów zawarcia umowy ma charakter dobrowolny, jednakże podanie ich jest konieczne do zawarcia umowy. W przypadku realizacji dowozu kwiatów asortymentu Kwiatobrania (tj. roślin, donic, świec, kartek okolicznościowych, itp.) lub fotografii pod wskazany adres osoba obdarowana ma prawo uzyskania informacji o danych osoby zamawiającej usługę. 

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

VI. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, do terminu realizacji usługi oraz złożenia ewentualnych reklamacji, po upływie 14 dnia od dnia realizacji Usługi dane są usuwane. Kopie faktur i rachunków przechowywane są przez okres wymagany przepisami podatkowymi. 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia.  Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18 RODO. 

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane innym osobom, w wyjątkiem upoważnionych z mocy prawa oraz Obdarowanym w przypadku dostawy pod wskazany adres.

X. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

XI. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizację międzynarodowej 

 

W zakresie związanym z realizacją Usługi w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Klient odbiera stosowne oświadczenia, o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, od osób, których dotyczą te dane, które to osoby zostały zaangażowane ( Obdarowany lub których wizerunek został uwidoczniony na zdjęciu objętym Usługą) w realizację Usługi z zachowaniem wymogów określonych w przepisach o ochronie danych osobowych (RODO).

Klient ma obowiązek poinformowania osób, których dane osobowe będą zawarte
w zleceniu, tj. osób, które uczestniczą w realizowanej Usłudze (Obdarowanego lub którego wizerunek został uwidoczniony na zdjęciu objętym Usługą), o następujących kwestiach:

 

klauzula informacyjna przetwarzania danych 
podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  zwanego dalej RODO – informuje się, że: 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jes. Gabriela Dyrcz Kwiatobranie
z siedzibą w Krakowie, ul. Wrocławska  28/2,  30-011 Kraków, NIP 6772443924.

Kontakt z Administratorem danych: przez email: kontakt@kwiatobranie.pl, telefonicznie 507850877 

II. Cele przetwarzania danych i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji usługi fotograficznej lub usługi dostawy asortymentu Kwiatobrania (tj. roślin, donic, świec, kartek okolicznościowych, itp.) lub fotografii pod wskazany przez Zlecającego Usługę adres.

III. Kategorie danych osobowych

Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych:  imię i nazwisko i adres zamieszkania w przypadku dostawy lub  wizerunek w przypadku usługi fotograficznej 

IV. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny tj. do terminu realizacji Usługi oraz złożenia ewentualnej reklamacji, po 14 dniach od realizacji Usługi dane są usuwane.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia oraz sprzeciwu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18 RODO.

VI. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane innym osobom, w wyjątkiem upoważnionych z mocy prawa.

IX. Źródło danych

Pani/Pana dane osobowe pochodzą od Zlecającego Usługę.

X.  Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

XIInformacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego  lub organizację międzynarodowej  

 

9.  Szczegółowe informacje o cenie każdej Usługi znajdują się w cenniku dostępnym na stronie internetowej www.kwiatobranie.pl i/lub w mediach społecznościowych Kwiatobrania. Ponadto, Klient jest informowany o cenie zamawianej Usługi w trakcie procesie składania zamówienia.

10. Ceny podane przez Kwiatobranie są cenami brutto, uwzględniającymi podatek od towarów i usług, wyrażonymi w złotych polskich.

11.   Klient może wedle własnego uznania wybrać następujące formy płatności za zamówioną Usługę:

a)     przelew bankowy na rachunek bankowy Kwiatobrania (płatność przed przystąpieniem przez Kwiatobranie do realizacji Usługi), płatny w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia. Rozpoczęcie realizacji zlecenia jest uzależnione od zaksięgowania wpłaty przez Kwiatobranie;

b)     płatność kartą płatniczą lub gotówką przy składaniu zamówienia na Usługę w siedzibie Kwiatobrania

12.    Kwiatobranie wystawia faktury jedynie na dane zawarte w zleceniu, o ile klient zgłosi taką potrzebę przed dokonaniem płatności . 

13.  Dostawa jest dokonywana na adres, wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

14.     W każdym przypadku Kwiatobranie dostarcza wykonane Usługi jedynie na terenie Polski. Dostawa poza granice Polski wymaga dodatkowych ustaleń.

15.  Z uwagi na to, że wykonanie Usługi może nastąpić również poprzez dostawę do oznaczonego miejsca,  przyjmuje się, że miejscem spełnienia przez Kwiatobranie świadczenia na rzecz Klienta jest to miejsce dostawy jeżeli nie  jest to siedziba Kwiatobrania.  Za chwilę wydania Klientowi Usługi uznaje się chwilę odebrania Usługi przez Klienta  lub  chwila dostawy pod adres wskazany przez Klienta w chwili składania zlecenia,. Korzyści i ciężary związane z Usługą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Klienta dopiero z tą chwilą.

16.  Koszty dostawy na adres wskazany przez Klienta są ponoszone przez Klienta.

17.  Szczegółowe informacje o kosztach przesyłki znajdują się w cenniku dostępnym na stronie internetowej www.kwiatobranie.pl i w mediach społecznościowych Kwiatobrania. Ponadto, Klient jest informowany o dokładnej wysokości kosztu dostawy w trakcie procesu składania zamówienia.

18. W trakcie składania zamówienia Klient ma zapewnioną możliwość wyboru pomiędzy proponowanymi przez Kwiatobranie sposobami dostawy.

19.  Kwiatobranie wskazuje, że czas realizacji  Usługi jest zależny od wybranej przez Klienta  Usługi oraz sposobu wykonania.

20. Klient jest informowany o czasie realizacji Usługi w chwili składania zlecenia.